Linnalan opiston tuntiopettajan ohjeita

Tiedottaminen

 • Tuntiopettajille tiedotetaan sähköpostilla. Mikäli sähköpostiosoitetta ei ole, laitetaan tiedote postitse tai toimitetaan muuten. Kiireelliset asiat tiedotetaan tekstiviestinä tai puhelimella. Ilmoitathan, jos sähköpostiosoitteesi muuttuu!
 • Mikäli haluat välittää opintoryhmällesi jonkin tiedonannon, voi toimisto välittää tiedon tekstiviestinä. Sinulla on mahdollisuus, mikäli Hellewi-tunnukset, lähettää sähköpostilla oman kurssisi opiskelijoille tiedotteita.
 • Kurssitiedottamisen ja Hellewin yhteyshenkilö on Marja-Leena Hasselqvist, p. 040 680 3830, marja-leena.hasselqvist(at)linnala.fi. Opintoryhmien paikkatilanne näkyy internetissä ja Hellewissä, ja vajaista sekä uusista ryhmistä tiedotetaan Itä-Savon opistopalstalla.
 • työehtosopimus, ohjeita ja käytössä olevia lomakkeita löytyy myös Hellewistä.

Hellewi-tunnukset

Hellewi on opiston käyttämä kurssihallinto-ohjelma. Mikäli sinulla ei ole vielä tunnuksia, ja haluat ne, pyydä tunnukset: Marja-Leena Hasselqvist, p. 040 680 3830 tai marja-leena.hasselqvist(at)linnala.fi. Tunnus sallii seuraavat oikeudet:

 • omien kurssien tallentaminen (sovittavissa suunnittelijan kanssa)
 • omien kurssien ilmoittautumistilanteen seuranta
 • omien oppilaiden yhteystietojen haku
 • lomakkeiden haku
 • sähköinen päiväkirja
 • ryhmäsähköpostit omien kurssien opiskelijoille
 • omaa kurssia koskevan asiakaspalautteen näkeminen (ei joka lukukausi)

 

Päiväkirja

 • Pyydä päiväkirja toimistosta ennen kurssisi alkua. Mikäli opetus tapahtuu muualla kuin Linnalassa, voimme pyydettäessä postittaa ne.
 • Mikäli opintoryhmään on tullut sellaisia opiskelijoita, jotka eivät ole ilmoittautuneet (nimeä ei ole tulostunut listaan), anna opiskelijalle tyhjä ilmoittautumislomake (saat niitä päiväkirjan yhteydessä), ja pyydä palauttamaan se toimistoon. Kirjaa oppilaan nimi ja puhelinnumero myös päiväkirjaan. Opiskelijalistaa ei kierrätetä oppitunnilla!
 • Opettajalla sijainen: Merkitse sarakkeeseen Opettaja sijaisen nimi.
 • Mikäli tunnit on peruutettu kokonaan, merkitään pvm-kohtaan "tunnit peruttu". Jos tunnit pidetään myöhemmin, merkitään esim. "tunnit pidetään xx.xx.2016”.
 • Luovuta viimeistään 3. kokoontumiskerran jälkeen kopio päiväkirjasta toimistoon laskutuksen tarkistusta varten. Käytäntö koskee myös kuvataidekoulun kursseja.
 • Lopulliset päiväkirjat palautetaan heti kurssin loputtua toimistoon. Täytä ja palauta päiväkirjat siinäkin tapauksessa, että kurssi peruuntuu yhden tai kahden kokoontumiskerran jälkeen eli merkitse myös irtisanomiskerrat päiväkirjaan! Päiväkirjaan merkittyä kokonaistuntimäärää ei saa ylittää ilman pääopettajan / suunnittelijan tai rehtorin lupaa. Merkitse ehdottomasti lukukauden tuntimäärä kohtaan pidetty sl ennen päiväkirjan palautusta. Huom. päiväkirjojen palauttaminen määräajassa on tärkeää, jotta tilastotiedot voidaan valmistella eteenpäin.
 • HelleWi mahdollistaa sähköisen päiväkirjan pitämisen. Kannustamme kokeilemaan sitä paperisen päiväkirjan rinnalla tai korvaamaan paperinen päiväkirja.
 • Päiväkirjat, yhteyshenkilö kurssisihteeri Virpi Karjalainen, p. 040 680 3818, virpi.karjalainen(at)linnala.fi

Opetusmateriaalin kopiointi Linnalan toimistossa

 • Varaathan aikaa kopioinnille, sillä ajoittain, varsinkin iltaisin, kopiokoneella voi olla ruuhkaa.

Laitevarausasiat Linnalassa

 • Yhteyshenkilö asiakasneuvoja Jukka Muhonen p. 040 680 3801.

 

Kurssipalaute

 • Toimisto lähettää lukukausien lopussa osalle kursseista kurssipalautepyynnöt opiskelijoiden sähköpostiin. Hellewi-tunnuksilla pääsee suoraan katsomaan omien kurssien kurssipalautteet.

 

Työsopimus

 • Teemme kirjallisen työsopimuksen opetussuunnitelman mukaisista tunneista, joita olet sopinut pääopettajan / kurssisuunnittelijan kanssa. Työsopimuksen tekemistä varten tarvitsee uuden tuntiopettajan, tai jos koulutustiedot muuttuneet, myös entisen tuntiopettajan toimittaa kopiot koulutustodistuksista toimistoon. Rehtori päättää palkkaluokkiin sijoittelusta epäselvissä tapauksissa. Työsopimukset postitetaan kaikille opettajille allekirjoitettavaksi ennen kurssin alkamista (2 kpl) joista toisen kappaleen opettaja palauttaa allekirjoitettuna Linnalaan Auli Parviaiselle. Muissakin työsuhdeasioihin liittyvissä asioissa ota yhteys joko Auli Parviaiseen p. 040 680 3817 tai rehtoriin.

 

Työsuhteen ehtoja

 • Työehtosopimus: Linnalan Setlementti ry noudattaa Yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta
 • Matkakorvaukset ovat pääsääntöisesti veronalaista tuloa opettajalle.
 • Sairasloma-ajan palkka: Tuntiopettajalla on oikeus sairasloma-ajan palkkaan työsopimuslain (ks. lopussa) pohjalta 9 vrk:n ajalta, sairaslomasta on liitettävä joko terveydenhoitajan tai lääkärin todistus palkantilauksen liitteeksi. Lisäksi huomioi tes:n § 36. TYÖSOPIMUSLAKI, 11 § sairausajan palkka: 'Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan palkkaan. Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain (364/1963) mukaiseen päivärahaan alkaa. Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on vastaavasti oikeus saada 50 % palkastaan'.  Jos olet ollut edellisellä lukukaudella Linnalan palveluksessa ja sairastut uuden lukukauden alussa, työsuhteesi katsotaan yli kuukauden jatkuneeksi.
 • Molemminpuolinen irtisanomisaika on 14 vuorokautta.

Palkkahallinto

 • Toimita verokortti ja pankkitilitiedot toimistoon. Palkantilaus- ja matkalaskukomakkeita saa toimistosta tai Linnalan kotisivulta kohdasta tuntiopettajille tulostamalla lomakkeen. Palkantilauksen voit myös palauttaa täytettynä sähköisesti os. virpi.karjalainen@linnala.fi
 • Palkkalaskelmat postitetaan palkanmaksun jälkeen joko kotiosoitteeseen tai opettajan Linnalassa olevaan postilokeroon.
 • Palkkahallinnon (myös palkkatodistukset) yhteyshenkilö: kurssisihteeri Virpi Karjalainen, p. 040 680 3818, virpi.karjalainen@linnala.fi

Ensiapukoulutus

 • Tuntiopettajilla on mahdollisuus suorittaa ensiapukurssi maksuttomana Linnalassa, mikäli EA-kursseja on tarjolla lukukaudella. Osallistumisesta tulee sopia ennakkoon rehtorin kanssa.