KERTOA - verbi

Taivuta kertoa verbi. (rt -> rr / hän and he rt -> rt)
Dekliniere das Verb "kertoa" (=erzählen).
Проспрягайте глагол "kertoa" (=рассказать).
Conjugate the verb "kertoa" (=to tell)

Myönteinen: (positive)
Minä .
Sinä .
Hän .
Me .
Te .
He .

Kielteinen: (negative)
Minä .
Sinä .
Hän .
Me .
Te .
He .