Kehittämishankkeet 

 LINNALAN OPISTON KEHITTÄMISHANKKEITA

OMA POLKU -HANKE (OPH) 2020-2021 

Linnalan opisto sai Opetushallitukselta vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen.

Hankkeen tavoitteena on
• kehittää edelleen ja juurruttaa Kansalaisen perustaidot -pilottiprojektissa syntynyttä Kaikkien malli –opetusmenetelmää, jossa vahvistettiin mm. luku-, numero- ja digitaitoja. Kaikkien malli
• tarjota vapautuville vangeille koevapausajan työ- ja toimintavelvollisuuteensa liittyvä tuki ja toiminnansisältö hankkeen puitteissa.

• antaa osallistujille välineitä omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen
• luoda osallistujien kanssa yhdessä oma yksilöllinen heidän tulevaisuuttaan tukeva yhteistyöverkosto
• tukea ja kehittää osallistujien arjenhallintaan liittyvien taitoja

• ohjata osallistujat omien vahvuuksien ja kiinnostuksen mukaan tuetun työn tai koulutuksen piiriin

Hankevastaavana toimii Janne Sairanen, p. 040 680 3401 tai janne.sairanen(at)linnala.fi


KIELTEN TAITOTASOT OSAAMISMERKEIKSI (2018-2019)

Linnalan opiston, Sastamalan Opiston ja Valkeakoski-opiston yhteishanke. Rahoittaja: Opetushallitus, vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset.

Hanke pähkinänkuoressa: Suunnitellaan kansalaisopistojen kieltenopetukseen sopiva, Kielitaidon eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) pohjalle rakennettuun kriteeristöön perustuva Open Badge -osaamismerkki, joka on sähköinen ja visuaalinen tapa kuvata osaamista. Merkkiä voi hyödyntää kielitaidon näkyväksi tekemisessä työssä ja työn haussa (esim. LinkedIn), opiskelussa, omaehtoisessa harrastamisessa jne. sekä liittää sähköiseen portfolioon. Opettajia/henkilöstöä koulutetaan arvioimaan merkkihakemuksia kriteerien pohjalta sekä hyödyntämään portfoliota arvioinnissa. Tuloksena on kevyt osaamisen tunnustamisen järjestelmä, joka kannustaa opisto-opintojen aikana etenemään välietappien kautta henkilökohtaisiin tavoitteisiin tai esim. virallisiin Yleisiin kielitutkintoihin. Osaamismerkki suunnataan aluksi kansalaisopistoissa suosituimmille taitotasoille A2-B1, S2-opinnoissa myös tasolle A1.

Hankkeen tuloksia: Opistojen opiskelijoiden on mahdollista hakea valituilta kielikursseilta osaamismerkkiä, joka, toisin kuin opistojen osallistumistodistukset, kuvaa heidän todellista osaamistaan. Opettajat, joiden kursseilta merkkiä voi hakea, osaavat arvioida hakijan taitoja suhteessa kriteereihin. Kielikurssien suunnittelu jäntevöityy ja järjestelmä toimii samalla laadun kehittämisen tukena opistojen kielenopetuksen suunnittelussa. Lisäksi osaamisperustaisuus on entistä paremmin näkyvillä kurssien sisällöissä, vaikka opiskelijoiden vapaus määritellä omat tavoitteensa säilyy edelleen. Valmistunut kriteeristö ja muut merkin myöntämisperusteet ja -käytännöt ovat kaikkien kiinnostuneiden kansalaisopistojen käytössä.

http://opistostaosaamista.wordpress.com/

Lisätietoja: Päivi Harjusalmi (Linnalan opisto), Tuija Hyvönen (Sastamalan Opisto), Johanna Jokinen (Valkeakoski-opisto)


MEDIATAIDEHANKE 2

Mediataiteen edistämis- ja kehittämishankkeen toinen jakso.

Tavoitteena oli luoda pysyvät edellytykset mediatuotannon ja sosiaalisen median eri osa-alueiden käyttöön kuvataidekoulussa sekä hankkia asianmukaista opetusvälineistöä.
Opetusvälineistöä hankittiin syksyllä 2013. Ryhmät ovat käyttäneet iPadejä mm. taiteellisen työskentelyn dokumentointiin ja animaatioiden tekemiseen.

Hankkeen puitteissa on luotu myös Linnalan Kuvataidekoulun oma Blogi http://www.linnalankuvataidekoulu.blogspot.fi/, johon opettajat ja opiskelijat voivat päivittää Linnalan Kuvataidekoulun kuulumisia.


MEDIATAIDEHANKE 3

Mediataiteen edistämis- ja kehittämishankkeen Kolmas jakso.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien tietotaitoa ja valmiuksia niin, että opettajilla on todelliset valmiudet opettaa mediataidetta ja tiedostaa mediataiteen mahdollisuudet. Hanke on yhä käynnissä.


NUORISOTAKUUHANKE

Nuorisotakuu – ohjausyhteistyöllä tuloksiin! Koulutus on suunnattu 16-29 -vuotiaille syrjäytymisuhan alla oleville nuorille. Nuorisotakuu -koulutuksessa opettaja kartoittaa opiskelijan elämäntilanteen yksilöllisesti ja ohjaa opiskelijoita sekä ryhmässä että henkilökohtaisesti. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan yksilöllinen HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma), jonka tavoitteiden mukaisesti opettaja etsii nuoren rinnalla vaihtoehtoja esim. asumiseen, terveyteen, koulutukseen ja työelämään liittyen sekä antaa tarvittaessa päihde-, velka- ja talousneuvontaa.


TOIMIVA OPISTO 2012-2013 (OKM)

Savonlinnan kaupungin sekä Kerimäen ja Punkaharjun kuntien kuntaliitos astui voimaan 1.1.2013. Linnalan Setlementti ry:n ylläpitämä yksityinen Linnalan opisto tarjoaa kansalaisopistopalvelut Savonlinnan kaupungin alueella. Liittyvissä kunnissa Punkaharjulla ja Kerimäellä toimii kunnallinen Puruvesi-opisto. OKM:n rahoittaman hankkeen tavoitteena oli turvata muutostilanteessa kansalaisopistopalvelujen saatavuus laadukkaasti ja tehokkaasti uuden Savonlinnan alueella valtionosuuskehityksen puitteissa. Hankkeeseen sisältyneen kyselyn tuli selvittää laajentuneen Savonlinnan tarpeita opistotoiminnalle.

Kansalaisopistotoiminnasta tehtiin kysely 1.-15.10.2013 kolmelle eri kohderyhmälle. Kysely lähetettiin kyläyhdistyksille sekä Linnalan ja Puruvesi-opiston tuntiopettajille. Lisäksi vastaamismahdollisuus oli opistojen asiakkailla. Kyselyiden tavoitteena oli siis selvittää taajamien ja haja-asutusalueiden tarpeita opistotoiminnalle ja saada yleistä ja opintoryhmiin liittyvää palautetta kansalaisopistotoiminnan kehittämiseksi.

Opistojen hallinto kokoontui saman pöydän ääreen tarkastelemaan kansalaisopistotoiminnan kokonaisuutta - hallinnoijasta riippumatta. Lisäksi toimintaa oli mahdollisuus katsoa molempien opistojen näkökulmasta tuntiopettaja-, asiakas- ja kyläyhdistystasolta. Kysely antoi arvokasta tietoa opistojen kehittämiseksi ja toi esille asiakkaiden tulevaisuusajattelua. Opistotoimintaa voitiin tarkastella toimintana ei välttämättä tietyn opiston järjestämänä toimintana.


SUOMEA TOISIN –KOULUTUSKOKONAISUUS

Linnalan opisto on saanut OKM:ltä 168 oppitunnille ylimääräistä valtionavustusta yhteiskuntatakuun toteuttamiseen syyslukukaudella 2012. ’Suomea toisin’ -niminen koulutuskokonaisuus on suunnattu alle 25-vuotiaille ilman koulutus- tai työpaikkaa jääneille maahanmuuttajataustaisille nuorille. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kielitaitoa kohti tasoa B.2.1., mikä on vaadittu taso ammattiopinnoissa. Keskeinen sisältö koostuu asiateksteistä sekä yhteiskunnallisesta ja asiointisanastosta. Suggestopedian keinoin pyritään vahvistamaan opiskelijoiden myönteistä käsitystä itsestään oppijoina periaatteina ilo ja jännittämättömyys. Kieli- ja arjen taitoja vahvistetaan myös ensiapu- ja kotitalouskurssilla, joilla käytännön työskentely tukee asiasanaston omaksumista.


SUOMEA SÄVELIN

Linnalan opisto sai Opetushallitukselta oppimisympäristöjen kehittämiseen valtionavustuksen hankkeelle SUOMEA SÄVELIN. Hankkeessa laadittiin vuosina 2008-2010 verkkosivusto, joka edistää kaikentasoisten suomea vieraana kielenä opiskelevien sanaston ja rakenteiden hallintaa musiikin ja auditiivisen kanavan hyödyntämisen kautta. Tuotettua materiaali voidaan käyttää opetuksen lisänä opettajan soitto- ja laulutaidosta riippumatta. Yhteyshenkilö Linnalan opistossa kieltenopettaja Päivi Harjusalmi.


JAETTU ASIANTUNTIJUUS

Linnalan kuvataidekoulun ja Savonlinnan kaupungin taidelukion yhteishankkeena toteutetaan KUVATAITEEN  "JAETTU ASIANTUNTIJUUS". Hanke on saanut rahoituksen Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämismäärärahoista vuonna 2008 ja toteutetaan vuoden 2010 loppuun mennessä.. Hankkeessa toteutetaan eri alojen taiteilijavierailuita, jotka kohdennettu sekä kuvataidekoulun että taidelukion opiskelijoille ja osittain myös suurelle yleisölle avoimina luentoina. Yhteyshenkilö Linnalan opistossa taideaineiden opettaja Hanne Kärki.


YKI TUTUKSI -HANKE VV. 2005-2006

Hanke toteutettiin Opetushallituksen tuella. Sen tarkoituksena oli lisätä Savonlinnan seudulla kielitutkinnoista kiinnostuneiden henkilöiden teknisiä ja tiedollisia valmiuksia osallistua tutkintoihin erityisenä kohderyhmänä maahanmuuttajat. Hanke jaettiin kahteen osaan: YKI-työpajaan sekä suomen tutkintoon valmentavaan koulutukseen. Hankkeen suunnitteli ja siitä vastasi kielten pääopettaja Päivi Harjusalmi.

Työpaja järjestettiin maksuttomana 23.1.-27.3. sekä 12.9.-7.11.2007 kaksi oppituntia kerrallaan 18 kertaa tiistai- tai keskiviikkoiltaisin siten, että yhteenlaskettu tuntimäärä oli 36 h. Pajassa oli mahdollista tutustua tutkinnon kysymystyyppeihin ja esittää kysymyksiä tutkinnosta paikalla olevalle ohjaajalle, testata oma kielitaito Internet-pohjaisella Dialang-testistöllä sekä harjoitella verkko- ja romppumateriaalien avulla. Ohjaajana toimi Päivi Harjusalmi. Käyntikertoja oli yhteensä 129

Suomen keskitason tutkintoon valmentavia 12 tunnin kursseja järjestettiin kaksi, lokakuussa 2006 ja maaliskuussa 2007. Kurssien tavoitteena oli tutustuttaa maahanmuuttajat yleisen kielitutkinnon suomen kielen keskitason testiin, kertoa testin suorittamisesta käytännössä, poistaa testijännitystä sekä esitellä tutkintotehtävätyyppejä. Kurssit olivat opiskelijoille maksuttomia. Niistä tiedotettiin Linnalan opiston sekä RaJuPuSu-opiston ja Kaakkois-Savon kansalaisopiston syksyn ja kevään kurssiesitteissä sekä lähetettiin tiedotteet alueen työvoimatoimistoihin. Kursseille osallistui kaikkiaan 20 opiskelijaa. Kurssien  opettajana toimi FK Marketta Parkkinen.